Guru Pooja:

Sada shiva sarambham

Shankaracharya madhyamah

Asmat shree guru paryamtam

Bande guru parampara

Apavitrah , pavitrova

sarvavasthangatopi va

yasmareth Pundari Kaksham

sabhahya bhyantara shuchihi

Avahanam

Narayanam Padma bhavam Vasishtam

Shakthim cha tatputra Parasha rancha

Vyasam Shukam Gouda padam mahantam

Govinda Yogindra mathasya shishyam

Shree Shankaracharya mathasya

Padma padamcha Hasta malakan cha shishyam

Tam Trota kam Varti ka-kara manyan

asmad Gurun san ta-tamana thosmi

Shruti Smruthi purananam

alayam karunalayam

Namami Bhagavad padam

Shankaram loka shankaram

Shankaram Shankaracharyam

Keshavam Badara yanam

sutra bhashya krutau vande

bhagavatau punah  punaha

Yadvare nikhila nilimpa parishad

siddhim vidattey nisham

Shrimath Shree lasitam Jagad Guru padam

nat vatma triptim gataha

Lokagna-na payodha patan adhuram

Shree Shankaram sharmadam

Brahmananda Saraswatim Guru Bharam

dhyayami jyotir mayam.

Avahanam:

Asananam, Snanam, Vastram, Chandanam, Pushpam, Dhoopam, Deepam,

Achamanyam, Naivedyam, Achamanyam, Tambulam, Shreepalam, …… samarpayami

Shree Guru charana kamalebhyo namaha.

Arathrikam

Karpura gauram karuna vataram

samsara saram bbujageodra haram

sada vasantham hridayaravinde

 bhavam bhavni sahitam namami

Aratbrikam, Achamanyam ….. Samarpayami

Shree Guru charana lkamalebhyo namaha.

Pushpanjalim

Gurur Brahma Gurur Vishnuhu

Gurur devo Maheswaraha

guru sakshat pa ram Brahma

tasmai Shree Gu rave namaha

Akhanda mandala karam

vyaptam yena. chara charam

Tat padam dharshitam yena

tasmai Shree Gurave namaha

Shree Brahmanandam parama sukhadarn kevalam gnana murtim

Vishwa titam gagana sadrisham

tatwa masyadi laksbyyam

Ekam nityam vimala machalam

sarvadhi sakshi bhutam

bbava titam triguna rahitham Sadbgurum lam namami

Agnana thim.irandbasya

gnanajana shalakaya

Chaksburun militam yena

Tasmai Shree Gurave, namaha.

Pushpanjalim Samarpayami,

Shree Guru charana Kamalebhyo Namaha.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *